Search
Friday, May 25, 2018 ..:: เกี่ยวกับศูนย์ » แผนพัฒนาบุคลากร ::.. Register  Login
   แผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์ ฯ Minimize  
แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลการของสถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการ ได้แก่ มีคุณภาพ   มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กำหนด ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล มีความพึงพอใจในการทำงาน ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ (Career path) โดยกำหนดประเด็นสำคัญไว้ 5 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2553 โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลกรระยะ 4 ปี พร้อมทั้งนำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2552 มาประกอบการจัดทำแผน และเสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา
ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ และนำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลกรของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงาน ที่กำหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลและระบบการให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสำคัญ รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

              ประเด็นที่ 5 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลกร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 ...เอกสารเพิ่มเติม...

     
 Print   
Copyright (c) 2018 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (Personell Efficiency Development Center)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation