Search
Saturday, July 21, 2018 ..:: หน้าหลัก ::.. Register  Login
   ผังเวปไซด์ Minimize  
     
  
   Links ที่เกี่ยวข้อง Minimize  
     
  
   การจัดการความรู้ Minimize  

  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ  สาธารณรัฐเวียดนาม 2553  

  โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2553

  โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 1

  โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 2

  โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 3 

   โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ณ  ประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม ปีงบประมาณ 2554

   โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีงบประมาณ 2554 

 

 

     
  
   Links อื่นๆ Minimize  
     
  
   ร่วมแสดงความคิดเห็น Minimize  
     
  
   ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร Minimize  

 

จากปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ คุณลักษณะ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

              จากยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร จึงได้นำมาสู่การจัดตั้งและกำหนดภารกิจของศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  โดยศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ที่ให้ไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการ    ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ครั้งที่ 1/2553 ในวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553  เพิ่มเติม...

     
  
   ประกาศ / อบรมภายนอก Minimize  
     
  
   ประชาสัมพันธ์ศูนย์ / อบรมภายใน Minimize  
ดาวน์โหลดแบบตอบรับและกำหนดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปี2556 - Friday, October 19, 2012

- แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2556 ...ดาวน์โหลด...

- กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ...ดาวน์โหลด...

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย - Friday, February 24, 2012

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร "การสร้างเสริมความเป็นครูมืออาชีพ" วันที่ 22-24 ก.พ.2555
- เอกสารประกอบคำบรรยาย ผศ.สนั่น  มีขันหมาก ...ดาวน์โหลด...
- เอกสารประกอบคำบรรยาย รศ.ดร.เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์
- เอกสารประกอบคำบรรยาย รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ

 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย มคอ. - Monday, January 09, 2012

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำเอกสารมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555
1.เอกสารประกอบคำบรรยาย รศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
  ...ดาวน์โหลด...
2.เอกสารประกอบคำบรรยาย รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่  ...ดาวน์โหลด...
3.เอกสารประกอบคำบรรยาย ศ.นพ.เฉลิม  วราวิทย์  ...ดาวน์โหลด...

 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ ฯ - Friday, July 22, 2011

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร จะได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม บุคลากรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.5934  

 
     
  
   แนะนำ-ติชม Minimize  

 

         

     
  
   บุคลากร Minimize  
     
  
   ภาพโครงการ/กิจกรรม Minimize  
Tags 
     
  
   ถาม - ตอบ Minimize  
     
  
   ติดต่อเรา Minimize  

ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 5934 หรือ 0-2258-3994  
โทรสาร  0-2258-0313    

     
  
Copyright (c) 2018 ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร (Personell Efficiency Development Center)   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation